اشتراک حسابداری کاربردی ویژه بازار کار (از صفر تا صد) (کتاب الکترونیک)

بستن

پیشنهاد شگفت انگیـــــز 14.3% تخفیف

حسابداری کاربردی ویژه بازار کار (از صفر تا صد) (کتاب الکترونیک)

No English Name Available
میانگین امتیاز کاربران : 0 / از 5
  • ارسال با پیک و یا پست
  • قیمت : 36,000تومان42,000تومان
توضیحات کوتاه

حسابداری کاربردی ویژه بازار کار (از صفر تا صد) (کتاب الکترونیک)

اطلاعات در هر واحد تجاری همانند خونی است که در رگ ها جریان دارد. هیچ سازمان یا واحد تجاری بدون داشتن اطلاعات کافی، مناسب،به موقع،قابل فهم و قابل اتکا قادر به تصمیم گیری و رسیدن به اهداف خود نیست.در یک سیستم حسابداری باید امکان جمع آوری اطلاعات مربوط به معاملات و رویدادهای مالی جهت ثبت وجود داشته باشد. این اطلاعات از روی اسناد و مدارک اولیه مربوط به معاملات و عملیات مالی جمع آوری می گردد. غالب رویدادهای مالی از معاملات بین موسسه با اشخاص دیگر ناشی می شود که اطلاعات مربوط به آن در اسناد و مدارک مثبته نظیر فاکتور خرید و فاکتور فروش منعکس است. برخی دیگراز عملیات داخلی یک سازمان ناشی می شود و اطلاعات مربوط به آن در اسناد و مدارک داخلی مانند کاربرگ تحویل کالا از انبار و اسناد مربوط به اصلاح حسابها، درج می شود. اسناد و مدارک اولیه مربوط به معاملات و رویدادهای مالی اهمیت زیادی دارند چون اطلاعات لازم را برای تجزیه و تحلیل معاملات و عملیات مالی و ثبت در دفتر روزنامه فراهم میکنند. زمانی که اطلاعات جمع آوری شدند باید آنها را تجزیه و تحلیل کرد و باید افزایش یا کاهش دارایی، بدهی و حقوق صاحبان سهام را تشخیص دهیم. زبان حسابداری بدهکار و بستانکار است، به طور کلی باید افزایش و کاهش هر کدام از عناصر را با بدهکار و بستانکار کردن آنها مشخص کنیم. واحد اندازه گیری در هر جامعه ای پول رایج آن کشور می باشد که اقلامی قابل اندازه گیری است که قابل اهمیت و قابل اعتماد باشد و قابل تعریف نیز باشد. و مقدار آن را بتوان به صورت عینی تعیین کرد. و بعد از اندازه گیری نوبت به ثبت رویدادهای مالی میرسد که در اینجا باید تک تک رویدادها در ثبت دفتر روزنامه گردند و طی مراحلی طبقه بندی و به دفتر کل منتقل شوند و هدف نهایی حسابداران و موسسات تهیه گزارشها و صورتهای مالی می باشد که طبق ثبتها و طبقه بندیهای دقیق حسابدار تهیه می گردند.

توضیحات

فهرست

۱-حسابداری (ACCOUNTING) 1

۲-سیستم اطلاعاتی حسابداری (Accounting Information System). 2

۲-۱ داده(Data) یا ورودی (input) 3

۲-۲ فرآیند تبدیل یا پردازش (process) 4

۲-۳ خروجی یا اطلاعات  (output)(Information) 5

۳- چرخه حسابداری (Accounting cycle). 5

۴- انواع سیستم های حسابداری از نظر وسایل پردازش… ۷

۵- عوامل تشکیل دهنده سیستم های اطلاعاتی حسابداری (Accounting information systems). 9

۶- شخصیت حسابداری (Personality of accounting) 10

۷- انواع واحد های اقتصادی (Types of economic units). 12

۸- رویدادهای مالی یا فعالیتهای مالی (Financial activities). 17

۹- اسناد و مدارک مثبته. ۱۸

۱۰- دوره مالی (Financial period). 19

۱۱- استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری.. ۱۹

۱۲- وضعیت‌ مالی‌، عملکرد مالی‌ و انعطاف‌پذیری‌ مالی.. ۲۶

۱۳- خصوصیات کیفی اطلاعات مالی.. ۲۸

۱۴- محدودیتهای‌ حاکم‌ بر خصوصیات‌ کیفی‌ اطلاعات مالی.. ۳۴

۱۵- مفاهیم اساسی حسابداری (Basic accounting concepts). 37

۱۶- مفروضات حسابداری(Accounting assumptions). 38

۱۷- اصول حسابداری (Accounting Principles). 42

۱۸- اصول محدودکننده یا میثاقها ۴۶

۱۸- معادله اساسی حسابداری) basic accounting equation): 49

۱۹- عناصر(اجزاء) حسابداری.. ۵۰

۲۰- حساب (Account). 50

۲۱- مانده حساب… ۵۲

۲۲- ماهیت حسابها ۵۳

۲۳- انواع حساب… ۵۶

۲۴- سطوح حساب… ۵۹

۲۵- کدینگ حسابها ۶۱

۲۶- سند حسابداری یا برگه حسابداری(Journal Voucher). 63

۲۷-دفاتر حسابداری.. ۶۶

۲۷-۱ دفتر روزنامه(Journal) 67

۲۷-۲دفتر کل.. ۶۹

۲۷-۳ دفاتر غیر رسمی یا کمکی.. ۷۲

۲۸- اصول و تنظیم سند حسابداری.. ۷۲

۲۹- اصطلاح دارایی.. ۷۶

۲۹-۱ دارایی پولی ((Monetary asset. 77

۲۹-۲ دارایی های فیزیکی (Physical Asset) 77

۲۹-۳ دارایی های فکری یا معنوی(Asset intangible) 77

۳۰-دارایی در حسابداری(assets). 78

۳۱- دارایی های جاری (Current assets). 79

۳۱-۱ موجودی نقدی.. ۸۰

۳۱-۱-۱ صندوق(cash) 81

۳۱-۲ تنخواه گردان. ۸۵

۳۱-۲-۱ انواع تنخواه ۸۷

۳۱-۳ بانک… ۹۰

۳۱-۳-۱ ثبت در حساب بانک… ۹۱

۳۱-۳-۲ اعلامیه بدهکار بانکی.. ۹۳

۳۱-۳-۳ اعلامیه بستانکار بانکی.. ۹۳

۳۱-۳-۴ مانده بستانکار حساب بانک (اضافه برداشت) ۹۳

۳۱-۳-۵ صورت حساب بانک (Bank account) 94

۳۱-۳-۶ صورت مغایرت بانکی (Bank Reconciliation) 94

۳۱-۳-۷ انواع مغایرت… ۹۴

۳۱-۴ حسابهای دریافتنی (Accounts Receivable) 98

۳۱-۴-۱ انواع تقسیم بندی مطالبات… ۹۸

۳۱-۵ اسناد دریافتنی (Receivables) 101

۳۱-۵-۱ اقدام جهت وصول چکهای دریافتی و یا واگذاری چک به اشخاص دیگر (خرج چک) ۱۰۳

۳۱-۶ سرمایه گذاری های کوتاه مدت (Short-term investments) 104

۳۱-۷ موجودیها (inventories) 106

۳۱-۸ پیش پرداخت Payment)) 106

۳۲- دارایی های غیر جاری یا ثابت… ۱۰۸

۳۲-۱ دارایی مشهود (Tangible Asset) 108

۳۲-۲ دارایی‌های نامشهود (Intangible Asset) ۱۰۹

۳۲-۳ سرمایه گذاری های بلند مدت (Long-term investments) 110

۳۲-۴ سایر دارایی ها (Other assets) 111

۳۳-دارایی های احتمالی.. ۱۱۱

۳۴- بدهی (Debt). 112

۳۵- انواع بدهیها ۱۱۳

۳۵-۱ بدهی های جاری (Current liabilities) 113

۳۵-۱-۱ اضافه برداشت بانکی (Bank overdrafts) 114

۳۵-۱-۲ اسناد پرداختنی(Documents to be paid) 114

۳۵-۱-۳ حسابهای پرداختنی یابستانکاران (Payables creditors) 115

۳۵-۱-۴ سود سهام پرداختی (Paid dividends) 117

۳۵-۱-۵ سایر حسابهای پرداختنی (Other accounts payable) 120

۳۵-۱-۶ پیش دریافتها(prepayments) 121

۳۵-۱-۷ ذخیره مالیات بر درآمد. ۱۲۱

۳۵-۱-۸ جاری شرکا ۱۲۳

۳۵-۲ بدهیهای بلند مدت (Long-term debt) 125

۳۵-۲-۱ وام بلند مدت پرداختنی.. ۱۲۵

۳۵-۲-۲ اسناد پرداختنی بلند مدت… ۱۲۷

۳۵-۲-۳ اوراق قرضه بلندمدت… ۱۲۸

۳۵-۲-۴ سهام سرمایه (Capital stock) 130

۳۵-۲-۵ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان. ۱۳۱

۳۵-۳ بدهیهای احتمالی.. ۱۳۴

۳۵-۳-۱ تضمین بدهی دیگران توسط موسسه. ۱۳۶

۳۵-۳-۲ خسارت ناشی از محکومیت دعاوی.. ۱۳۶

۳۵-۴ بدهیهای رهنی.. ۱۳۶

۳۶- سرمایه(Capital). 137

۳۶-۱ سرمایه. ۱۳۷

۳۶-۲ اندوخته ها ۱۳۸

۳۶-۳ سود و زیان انباشته(Retained earnings) 142

۳۷-هزینه (COST) 143

۳۷-۱ هزینه های اداری و عمومی و تشکیلاتی.. ۱۴۴

۳۷-۲ هزینه های توزیع و فروش و بازاریابی.. ۱۴۵

۳۷-۳ هزینه های مالی(Financial costs) 145

۳۷-۴ هزینه های استهلاک(Depreciation costs) 146

۳۸- استهلاک انباشته داراییهای ثابت… ۱۴۷

۳۸-۱ روش مستقیم. ۱۴۸

۳۸-۲ روش نزولی.. ۱۴۹

۳۸-۳ روش مجموع سنوات… ۱۵۰

۳۹- نحوه پرداخت هزینه ها ۱۵۱

۳۹-۱ درآمد برگشت از هزینه. ۱۵۱

۴۰- درآمد (Revenue). 152

۴۰-۱ هزینه برگشت از در آمد. ۱۵۶

۴۱- خرید (Purchase). 156

۴۱-۱ انواع تخفیفات… ۱۵۸

۴۱-۲ برگشت از خرید. ۱۶۱

۴۲- فروش… ۱۶۲

۴۲-۱ برگشت از فروش… ۱۶۳

۴۳- روشهای نگهداری موجودی مواد. ۱۶۳

۴۴- روشهای اندازه گیری موجودیها ۱۶۶

۴۵- مطالبات… ۱۶۷

۴۶-روش های شناسایی مطالبات مشکوک الوصول. ۱۶۹

۴۷- حساب انتظامی (Contra Account). 171

۴۸- عملیات پایان سال. ۱۷۲

۴۹- تراز آزمایشی (Trial Balance) 173

۵۰- اصلاح حساب… ۱۷۸

۵۱- تراز آزمایشی اصلاح شده ۱۸۱

۵۲- صورت سود (زیان) (Income Statement).. 182

۵۲-۱ صورت سود (زیان) در شرکتهای خدماتی.. ۱۸۶

۵۲-۲ صورت سود (زیان) در شرکتهای بازرگانی.. ۱۸۸

۵۳- اقلام‌ استثنایی در صورت سود و زیان. ۱۸۹

۵۳-۱ عملیات متوقف شده ۱۹۰

۵۴- صورت سود (زیان) جامع(comprehensive income statement). 191

۵۵- صورتحساب سرمایه. ۱۹۳

۵۶- عملیات مربوط به بستن حسابها ۱۹۴

۵۶-۱ بستن حسابها در شرکتهای خدماتی.. ۱۹۵

۵۶-۲ بستن حسابهای موقت در پایان دوره مالی در شرکتهای بازرگانی.. ۲۰۰

۵۷- ترازنامه(Balance sheet). 202

۵۸- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه. ۲۰۵

۵۹- صورت جریان وجوه نقد(Cash Flow Statements). 205

۶۰- یادداشت های توضیحی (Explanatory notes). 208

کلید واژه ۲۱۰

فهرست منابع. ۲۱۸

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “حسابداری کاربردی ویژه بازار کار (از صفر تا صد) (کتاب الکترونیک)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

امتیازات کاربران

میانگین امتیازات کاربران به ویژگی های محصول
0 امتیاز 5 ستاره
0 امتیاز 4 ستاره
0 امتیاز 3 ستاره
0 امتیاز 2 ستاره
0 امتیاز 1 ستاره

پرسش و پاسخ

برای ارسال پرسش یا پاسخ باید در سایت وارد شوید. ورود به حساب کاربری
لطفا متن پرسش/پاسخ خود را وارد کنید

اطلاعات فروشنده

  • فروشنده: 1001packi
  • هنوز امتیازی دریافت نکرده است.