نموار قیمت روان‌شناسی شناختی مفاهیم و کاربردها

بستن

اشتراک روان‌شناسی شناختی مفاهیم و کاربردها

بستن

روان‌شناسی شناختی مفاهیم و کاربردها

cognition
میانگین امتیاز کاربران : 0 / از 5
 • روان‌شناسی شناختی مفاهیم و کاربردها
 • قیمت : 60,000تومان
توضیحات کوتاه

روان‌شناسی شناختی مفاهیم و کاربردها

روانشناسی شناختی علمی است که به مطالعه ی فرایندهای پردازش اطلاعات در ذهن از قبیل توجه، ادراک، حافظه، زبان، حل مسئله، خلاقیت و استدلال می‌پردازد. روانشناسی شناختی همانند دیدگاه روانکاوی متوجه فرایندهای درونی است. اما در این دیدگاه بیش از آنکه بر امیال، نیازها، و انگیزش تأکید شود بر اینکه افراد چگونه اطلاعات را کسب و تفسیر می‌کنند و آنها را در حل مشکلات به کار می‌گیرند تأکید می‌شود. بر خلاف روانکاوی تکیه گاه شناختی نه بر انگیزش‌ها و احساسات و تعارضات نهفته بلکه بر فرایندهای ذهنی است که از آنها آگاهیم یا به راحتی می‌توانیم از آنها مطلع شویم. این رویکرد در تقابل با نظریه‌های یادگیری قرار می‌گیرد که محیط بیرونی را علت اساسی رفتار به­ ‌شمار می‌آورند. اصولاً دیدگاه شناختی به افکار و شیوه‌های حل مسئله کنونی توجه دارد تا تاریخچه شخصی. در این دیدگاه روابط بین هیجانها، انگیزش‌ها و فرایندهای شناختی و در نتیجه همپوشی میان دیدگاه شناختی و دیگر رویکردها نیز آشکار می‌شود. مانند همه جنبش‌ها در روانشناسی، روانشناسی شناختی یک شبه ظهور نکرد. بسیاری از جنبه‌های آن بوسیله کارهای دیگران پیش بینی شده بود. گفته شده است که روانشناسی روان شناختی هم جدیدترین و هم قدیمی‌ترین رشته در تاریخ این موضوع است. این گفته بدان معناست که علاقه به هوشیاری در نخستین روزهای حیات روانشناسی حتی پیش از آنکه به صورت یک علم رسمی در آید، امری بدیهی بوده است. در نوشته‌های فیلسوفان یونانی یعنی افلاطون و ارسطو به فرآیندهای شناختی اشاره شده است، چنانکه در نظریه‌های تجربه گرایان و تداعی­گرایان انگلیسی نیز چنین بوده است. وقتی که روان شناسی به صورت یک رشته علمی جداگانه در آمد توجه به آن بر هوشیاری باقی ماند. ویلهم رونت به دلیل تاکیدش بر فعالیت خلاق ذهن یکی از پیشروان روانشناسی شناختی است. ساخت­گرایان و کارکردگرایان با هوشیاری سروکار داشتند که یکی از آنها عناصر هوشیاری و دیگری کارکردهای آن را مطالعه کرد. رفتار گرایی یک تغییر بنیادی در روان شناسی ایجاد کرد بدین معنا که هوشیاری را تقریبا به مدت 50 سال از این رشته بیرون راند. بازگشت به هوشیاری، آغاز رسمی جنبش روان شناسی شناختی را می‌توان در سال‌های دهه 1950 ردیابی کرد. هر چند نشانه‌های آن در سال‌های دهه 1930 به چشم می‌خورد. ‌ای . آر . گاتری روان شناس رفتارگرا با اظهار تاسف در مورد الگوی ماشینی روان شناسی اظهار داشت که روان شناسی باید محرک را به صورت امور ادراکی یا شناختی توصیف کنند. تولمن با رفتار گرایی هدفمندش موجب شد که اهمیت متغیرهای شناختی به مقدار زیاد شناخته شود. تاکید او بر استفاده از نقشه شناختی، نسبت دادن هدف به حیوانات همگی در جهت کاهش رویکرد محرک - پاسخ در رفتار گرایی و افزایش علاقه نسبت به عوامل شناختی خدمت کرد. روان شناسی گشتالت با تاکید بر سازمان، ساخت، روابط، نقش فعال آزمودنی و نقش مهمی که ادراک در یادگیری و حافظه ایفا می‌کند، بر جنبش شناختی نفوذ داشته است. یکی دیگر از پیش بینی کنندگان جنبش شناختی ژان پیاژه روان شناس سوئیسی است. نظریه او درباره رشد کودک بر حسب مراحل شناختی تدوین شده است. از سوی دیگر تاثیر روح زمان در حال تغییر در فیزیک را بر ظهور روان شناسی شناختی نباید از نظر دور داشت. رد کردن عینیت و ماشین گونه بودن موضوع علم و به رسمیت شناختن ذهنی بودن آن از طرف فیزیکدانان نقش حیاتی تجربه هشیار را در کسب دانش درباره جهان از نو احیا کرد. انقلاب در فیزیک دلیل نیرومندی برای پذیرش هوشیاری به عنوان بخش اساسی موضوع علم روانشناسی بود. اگر چه روان شناسی علمی حدود نیم قرن در برابر الگوی فیزیک نوین مقاومت کرد و با تلقی کردن خود به عنوان علم عینی رفتار به یک الگوی علمی منسوخ وفادار ماند اما سرانجام به روح زمان پاسخ داد و با پذیرش مجدد فرآیندهای شناختی شکل خود را به قدر کافی تعدیل کرد

توضیحات

 فهرست مطالب

پیشگفتار……………………………………………………………………………………………………………………………. ۷

فصل اول: روانشناسی شناختی: تاریخچه………………………………………………………. ۹

روانشناسی شناختی: تاریخچه………………………………………………………………………………………………. ۹

 1. سرآغاز…………………………………………………………………………………………………………………….. ۹

۱-۱. تحقیقات ارتباطات و رویکرد پردازش اطلاعات…………………………………………………………… ۱۰

۱-۲. رویکرد مدلسازی رایانه‌ای…………………………………………………………………………………….. ۱۱

۱-۳. رویکرد زبان‌شناسی زایشی……………………………………………………………………………………. ۱۲

۱-۴. رویکرد ذاتگرایی روانشناسی………………………………………………………………………………….. ۱۳

۲. رشد روانشناسی شناختی………………………………………………………………………………………….. ۱۳

۲-۱. شناخت الگو……………………………………………………………………………………………………… ۱۳

۲-۲. مدل‌های حافظه و یافته‌ها…………………………………………………………………………………….. ۱۴

۲-۳. روانشناسی زبان جدید…………………………………………………………………………………………. ۱۶

۳.طلوع علم شناختی…………………………………………………………………………………………………… ۱۷

۳-۱. حافظه و زبان……………………………………………………………………………………………………. ۱۷

۳-۲. موضوعات پیرامون تصویرهای ذهنی………………………………………………………………………. ۱۸

 1. مسیرهای جدیدتر: عصب شناسی شناختی و اتصال گرایی………………………………………….. ۱۹

۴-۱. مدل اتصال گرایی………………………………………………………………………………………………. ۱۹

۴-۲. عصب شناسی شناختی………………………………………………………………………………………… ۲۰

 1. نتیجه…………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۳

فصل دوم: روش‌های روانشناسی و مطالعه‌ی کارکردهای شناختی…………………… ۲۶

روش‌های روانشناسی و مطالعه‌ی کارکردهای شناختی…………………………………………………………. ۲۶

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۶

روانشناسی شناختی تجربی………………………………………………………………………………………………… ۲۸

روش‌های زمانسنجی………………………………………………………………………………………………………… ۲۸

مدل استرنبرگ………………………………………………………………………………………………………………… ۲۹

روش‌های دستگاه محرکنما……………………………………………………………………………………………….. ۳۰

تکلیف گوش کردن دایکوتیک…………………………………………………………………………………………… ۳۰

تکلیف‌های گوش به زنگی………………………………………………………………………………………………… ۳۱

روش‌های حواس پرت کن ……………………………………………………………………………………………….. ۳۲

الگوی استروپ…………………………………………………………………………………………………………………. ۳۲

الگوی تکالیف دوگانه………………………………………………………………………………………………………… ۳۳

عصب روانشناسی شناختی…………………………………………………………………………………………………. ۳۴

تحلیل کیفی رفتار…………………………………………………………………………………………………………….. ۳۴

مجموعه آزمون عصب روانشناسی………………………………………………………………………………………. ۳۴

رویکرد ارزیابی منعطف……………………………………………………………………………………………………… ۳۵

مطالعه موردی و مطالعه گروهی…………………………………………………………………………………………. ۳۵

پیوستگی و گسستگی و گسستگی دوگانه……………………………………………………………………………. ۳۷

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۸

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۸

فصل سوم: مدل ۴ پی خلاقیت…………………………………………………………………… ۴۰

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۰

روانشناسی خلاقیت: تحقیق و کاربرد………………………………………………………………………………….. ۴۱

چند پی خلاقیت داریم؟…………………………………………………………………………………………………….. ۴۳

 1. رویکردهای مرتبط به محصول………………………………………………………………………………… ۴۴
 2. رویکردهای مربوط به فرآیند……………………………………………………………………………………. ۴۸
 3. رویکردهای مربوط به شخصیت……………………………………………………………………………….. ۵۱
 4. رویکردهای مبتنی بر تاثیر……………………………………………………………………………………….. ۵۴

رویکردهای تلاقی……………………………………………………………………………………………………………. ۵۸

نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………………… ۵۸

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۱

فصل چهارم: حافظه فعال………………………………………………………………………….. ۶۸

تاریخچه…………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۸

حافظه فعال…………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۹

الگوهای حافظۀ فعال………………………………………………………………………………………………………… ۷۰

تفاوت حافظه فعال با حافظه کوتاه مدت………………………………………………………………………………. ۷۷

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۷

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۸

فصل پنجم: توانایی فضایی……………………………………………………………………….. ۸۶

توانایی فضایی…………………………………………………………………………………………………………………. ۸۶

تعریف توانایی فضایی……………………………………………………………………………………………………….. ۸۷

جایگاه توانایی فضایی در مغز…………………………………………………………………………………………….. ۹۴

تحول توانایی فضایی………………………………………………………………………………………………………… ۹۵

تقویت و بهبود توانایی فضایی……………………………………………………………………………………………. ۹۷

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۸

فصل ششم: حل مسئله…………………………………………………………………………… ۱۰۰

تعاریف و مفاهیم اساسی…………………………………………………………………………………………………. ۱۰۱

ریشه‌های پژوهشی حل مسئله…………………………………………………………………………………………. ۱۰۳

 1. الگوی حل مسئله اجتماعی(PST)…………………………………………………………………………… 106
 2. الگوی حل مسئله شناخت بین فردی (ICPS)………………………………………………………….. 108

عناصر حل مسئله…………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۰

ارزیابی حل مسئله………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۳

برنامه حل مسئله خانواده / مدرسه محور…………………………………………………………………………… ۱۱۵

سبک‌های حل مسئله……………………………………………………………………………………………………… ۱۱۷

سبک‌های حل مسئله در مدل حل مسئله اجتماعی…………………………………………………………….. ۱۲۰

حل مسئله و بهزیستی هیجانی………………………………………………………………………………………… ۱۲۲

حل مسئله و ادراک از کیفیت روابط اجتماعی…………………………………………………………………….. ۱۲۴

مطالعات مداخله‌ای با روش حل مسئله……………………………………………………………………………… ۱۲۵

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۲

فصل هفتم: اکتساب زبان………………………………………………………………………… ۱۳۹

اکتساب زبان…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۹

مکانیسم‌های اکتساب زبان……………………………………………………………………………………………… ۱۴۰

آیا کودکان از طریق تقلید یاد می‌گیرند؟……………………………………………………………………………. ۱۴۰

آیا کودکان از طریق اصلاح کردن و تقویت یاد می‌گیرند؟……………………………………………………. ۱۴۱

آیا کودک از راه قیاس یاد میگیرد؟……………………………………………………………………………………. ۱۴۳

آیا کودکان از راه ورودی ساختار یافته یاد می‌گیرند؟……………………………………………………………. ۱۴۴

مراحل اکتساب زبان……………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۸

درک و تولید صداهای گفتاری…………………………………………………………………………………………. ۱۴۹

غان و غون……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۱

اولین واژه‌ها…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۲

تقسیمبندی جریان گفتار…………………………………………………………………………………………………. ۱۵۳

رشد دستور زبان…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۶

اکتساب معنی واژه‌ها………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۹

اکتساب ساخت‌شناسی واژه……………………………………………………………………………………………… ۱۶۱

کسب عملی………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۸

رشد افعال کمکی؛ مطالعه موردی…………………………………………………………………………………….. ۱۶۹

تنظیم پارامترها………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷۱

اکتساب زبان اشاره…………………………………………………………………………………………………………. ۱۷۲

بیش از یک زبان بلد بودن……………………………………………………………………………………………….. ۱۷۴

دوزبانگی کودکی……………………………………………………………………………………………………………. ۱۷۵

نظریه‌های دوزبانگی………………………………………………………………………………………………………. ۱۷۶

دو تک زبانه در یک سر ………………………………………………………………………………………………….. ۱۷۸

نقش ورودی………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷۸

تاثیرات شناختی دو زبانگی………………………………………………………………………………………………. ۱۷۹

اکتساب زبان دوم…………………………………………………………………………………………………………… ۱۸۰

تاثیر زبان مادری در اکتساب زبان دوم………………………………………………………………………………. ۱۸۳

مولفه‌های خلاقانه اکتساب زبان دوم………………………………………………………………………………… ۱۸۳

آیا برای اکتساب زبان دوم زمان طلایی وجود دارد؟……………………………………………………………. ۱۸۴

خلاصه…………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸۶

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸۹

فصل هشتم: کارکردهای اجرایی………………………………………………………………. ۱۹۰

کارکردهای اجرایی چیست؟…………………………………………………………………………………………….. ۱۹۰

رشد کارکردهای اجرایی………………………………………………………………………………………………….. ۱۹۳

مروری اجمالی بر مدل‌ها و مؤلفه‌های کارکردهای اجرایی…………………………………………………… ۱۹۸

بازداری…………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰۶

توجه…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰۷

مدل بالینی توجه……………………………………………………………………………………………………………. ۲۰۸

انعطاف‌پذیری شناختی……………………………………………………………………………………………………. ۲۰۸

منابع    ۲۱۰

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “روان‌شناسی شناختی مفاهیم و کاربردها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

امتیازات کاربران

میانگین امتیازات کاربران به ویژگی های محصول
0 امتیاز 5 ستاره
0 امتیاز 4 ستاره
0 امتیاز 3 ستاره
0 امتیاز 2 ستاره
0 امتیاز 1 ستاره

پرسش و پاسخ

برای ارسال پرسش یا پاسخ باید در سایت وارد شوید. ورود به حساب کاربری
لطفا متن پرسش/پاسخ خود را وارد کنید

اطلاعات فروشنده

 • فروشنده: DABIR
 • آدرس:
 • هنوز امتیازی دریافت نکرده است.